Regulamin Konferencji „Konkretnie o marketingu i sprzedaży”

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników (zwanych dalej „Uczestnikami”) Konferencji pod nazwą “Konkretnie o marketingu i sprzedaży” (zwanej dalej „Konferencją”), organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez DIGITALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą pod adresem: Dworcowa 13 / 36, 85-009 Bydgoszcz, Polska, NIP 9671437958, REGON 386643948, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852438, reprezentowaną przez Artura Jabłońskiego – Prezesa Zarządu, (zwanego dalej „Organizatorem”).
 2. Wstęp na Konferencję Konkretnie o marketingu i sprzedaży jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu jest dostępny na stronie internetowej https://www.konkretnieomarketingu.pl/.
 3. Na podstawie Art. 27. Dz.U.2020.287 Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bilety na wydarzenie są imienne.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji Konkretnie o marketingu i sprzedaży w trybie stacjonarnym w wyznaczonym miejscu i terminie napotka ograniczenia lub okaże się zabronione ze względu na zdarzenia niezależne od Organizatora (m.in. sytuację epidemiczną panującą w kraju), Konferencja może zostać odwołana przez Organizatora.
 5. W przypadku jeżeli zostaną wprowadzone ograniczenia, w których rezultacie w Konferencji stacjonarnej będzie mogło uczestniczyć mniej osób niż pierwotnie zakładał Organizator (limit), w pierwszej kolejności prawo do udziału w Konferencji przysługuje Uczestnikom, którzy jako pierwsi kupili bilet.
 6. Program Konferencji Konkretnie o marketingu i sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej https://www.konkretnieomarketingu.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Konferencji do momentu jego zakończenia.
 7. Zmiana terminu lub miejsca Konferencji Konkretnie o marketingu i sprzedaży oraz zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 8. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego online skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem i zobowiązuje Strony do wykonania zobowiązań. Ekwiwalentem świadczenia (udział w Konferencji) Organizatora jest cena, czyli kwota pieniężna, do której zapłaty zobowiązuje się Kupujący w ustalonym w Umowie terminie. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia w ustalonej cenie jest wpłata całej sumy za Konferencję w terminie ustalonym w formularzu zgłoszeniowym. Całkowita lub częściowa nieobecność Uczestnika w Konferencji, którego udział został opłacony przez Uczestnika, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za Konferencję wobec Organizatora.
 9. Wstęp na Konferencję osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Uczestnika okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Uczestnika. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
 10. Uczestnik jest zobowiązany zachować wydany identyfikator na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Konferencji.
 11. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Konferencji możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora.
 12. Uczestnik może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia
  w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.
 13. Zabrania się wnoszenia na Konferencję przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp.
  W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Konferencji wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Konferencji lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.
 14. Podczas udziału w Konferencji Konkretnie o marketingu i sprzedaży należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
 15. Udział w Konferencji jest dobrowolny, a wejście na jej teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Konferencji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
 16. Konferencja będzie rejestrowana i fotografowana dla potrzeb dokumentacyjnych – promocyjnych Organizatora. Udział w Konferencji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.
 17. Zgoda, o której mowa w pkt. 15 i 16 obejmuje prawo Organizatora lub inne podmioty działające na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Konferencji.
 18. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 15 i 16 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Konferencji. Organizator informuje, że zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.
 19. Na terenie Konferencji obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.
 20. Na Konferencję nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.
 21. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Konferencji lub niedostosowania się przez Uczestnika do obowiązujących na terenie Konferencji przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
 22. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku z udziałem w Konferencji.
 23. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Uczestnika na terenie Konferencji, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi na terenie Konferencji przez osobę trzecią.
 24. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Konferencji Uczestnik może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty udziału w Konferencji, wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny: DIGITALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Artur Jabłoński, ul. Dworcowa 13 / 36, 85-009 Bydgoszcz.
 25. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć opis okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić dowody na ich poparcie oraz wskazać roszczenia w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów, lub złożona po przekroczeniu określonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 26. Płatność kartą płatniczą

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego evenea (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płacę”) Klient zostanie przekierowany do PayU S.A. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU S.A.. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od „https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

 1. Płatność przelewem online

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego evenea, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam zakup i płac”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

28. Płatność Przelewem tradycyjnym

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie jak najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku eBilet czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku anulowania zamówienia nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku eBilet nie może zagwarantować, że wybrane bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym powyżej, Klientowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się z nami