ESG to skrót od trzech kluczowych kryteriów: Environmental (środowiskowe), Social (społeczne) oraz Governance (zarządzanie). Termin ten odnosi się do zestawu standardów stosowanych przez inwestorów do oceny wpływu i zrównoważonego rozwoju firm. ESG jest wykorzystywane do analizy ryzyka i możliwości związanych z inwestycjami w przedsiębiorstwa, uwzględniając ich wpływ na środowisko, relacje z pracownikami, społecznościami oraz sposób zarządzania i struktury nadzoru.

Przestrzeganie kryteriów ESG

Przestrzeganie kryteriów ESG jest kluczowe dla firm, które chcą przyciągnąć inwestorów i budować pozytywny wizerunek. Inwestorzy coraz częściej poszukują przedsiębiorstw, które realizują strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Przestrzeganie tych kryteriów może również prowadzić do lepszego zarządzania ryzykiem, zwiększenia konkurencyjności i długoterminowej rentowności.

E jak Environmental – kryteria środowiskowe

Kryteria środowiskowe dotyczą wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Obejmują one kwestie takie jak:

 • Zużycie energii: Optymalizacja zużycia energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 • Emisja gazów cieplarnianych: Redukcja emisji CO2 i innych szkodliwych substancji.
 • Gospodarka odpadami: Skuteczne zarządzanie odpadami, recykling i minimalizacja odpadów.
 • Ochrona bioróżnorodności: Działania na rzecz ochrony ekosystemów i różnorodności biologicznej.

S jak Social – kryteria społeczne

Kryteria społeczne koncentrują się na wpływie firmy na społeczeństwo i obejmują:

 • Warunki pracy: Zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, godziwe wynagrodzenia oraz przestrzeganie praw pracowników.
 • Relacje z klientami i społecznościami: Etyczne podejście do klientów i społeczności, w których firma działa.
 • Równość i różnorodność: Promowanie równości płci, różnorodności i inkluzji w miejscu pracy.
 • Społeczna odpowiedzialność: Inwestowanie w projekty społeczne i działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

G jak Governance, czyli zarządzanie firmą

Kryteria zarządzania dotyczą sposobu prowadzenia działalności firmy i obejmują:

 • Struktura zarządu: Transparentność i odpowiedzialność zarządu oraz rady nadzorczej.
 • Etyka i uczciwość: Przestrzeganie standardów etycznych, przeciwdziałanie korupcji i praktykom nieuczciwej konkurencji.
 • Prawa akcjonariuszy: Ochrona praw akcjonariuszy i transparentność działań firmy.
 • Zarządzanie ryzykiem: Skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem związanym z ESG.

Zarządzanie ryzykiem ESG jest świetne dla każdego

Zarządzanie ryzykiem ESG jest korzystne zarówno dla firm, jak i inwestorów oraz społeczeństwa. Dla firm oznacza to lepsze przygotowanie na zmieniające się regulacje i oczekiwania rynku, co może prowadzić do stabilniejszego wzrostu i większej odporności na kryzysy. Inwestorzy z kolei mogą lepiej ocenić ryzyko i potencjał zrównoważonego rozwoju swoich inwestycji. Społeczeństwo odnosi korzyści poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko i poprawę jakości życia społeczności.

Chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się